Czy MiŚ-e nadrobią zaległości wobec WIG-u 20?

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

W okresie minionych 10 tygodni na GPW ukształtowała się podobna do tej obserwowanej w końcówce ub. r. dywergencja pomiędzy trendem wzrostowym WIG-20 sugerującym pojawienie się na naszym rynku zagranicznego kapitału a słabością sWIG-u 80, który – podobnie jak 10 miesięcy wcześniej (cykl 40-tygodniowy!) ustanowił dołek dopiero w ok. 2 miesiące po minimum WIG-u 20.

Nieco mniej dramatyczna, ale również zauważalna tego typu dywergencja widoczna była też pomiędzy zachowaniem WIG-u 20 i mWIG-u 40.

Można spekulować, że następne tygodnie powinny przynieść próbę nadrobienia przez MiŚ-ie tych „zaległości” w stosunku do WIG-u 20.

W środę WIG-20 był słabszy od sWIG-u (który wzrósł) i mWIG-u i straciwszy siły na walce z grupą oporów, która znajduje się w strefie do której dotarł, spadł o 0,75 proc.

W USA główne indeksy oscylowały w okolicach wtorkowych poziomów, a w Azji w czwartek rano nadal brak było wyraźnej tendencji.

Do najwyższego poziomu od 11 miesięcy wybił się ostatnio kurs akcji Izobloku (C/Z 11,5, C/WK 0,35), którego podstawowym przedmiotem działalności jest wytwarzanie kształtek z polipropylenu spienionego. Wcześniej w tym roku kurs przełamał linię 2-letniego trendu spadkowego.

Kurs akcji Instalu Kraków (C/Z 7,9, C/WK 0,47, stopa dywidendy 10,8 proc.)
specjalizującego się się przede wszystkim w działalności w zakresie produkcji budowlano-montażowej, produkcji przemysłowej oraz usług produkcyjnych wykonał w ostatnich tygodniach ruch powrotny do przełamanego wcześniej górnego ograniczenia 12-letniej formacji trójkąta i przebywa obecnie poniżej rosnącej średniej 200-sesyjnej.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wymienić +3,1 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Hiszpanii:

… październikowy spadek do najniższego poziomu od ponad 2,5 roku publikowanego przez KOF wskaźnika koniunktury w szwajcarskim przemyśle:

… październikowy spadek rocznej dynamiki publikowanego przez Tinsa indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Hiszpanii (+3,1 proc.):

… październikowy spadek do najniższego poziomu od ponad 4,5 lat wartości publikowanego przez Richard Ivey Scholl of Business wskaźnika koniunktury w kanadyjskiej gospodarce Ivey PMI:

… utrzymaniu się we wrześniu bliskiej rekordowej wartości australijskiej nadwyżki handlowej przy 14,8 proc. rocznej dynamice eksportu i 3,2 proc. dynamice importu:

… lekkim spadku do 3,2 biliona dolarów poziomu oficjalnych aktywów rezerwowych Chin we wrześniu:

… oraz przyspieszeniu w III kw. rocznej dynamiki PKB na Filipinach do 5,9 proc.:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

    1. Solejuk

      A kiedyż to zewnętrzny kapitał przeważał sWig czy choćby mWig kosztem Wig20 ? Nie będzie napływu rodzimego kapitału do TFI (a nie będzie bo jest gdzie indziej i branża TFI sama temu jest winna) to nie będzie hossy, a raczej wyhamowanie spadków w okolicach p/BV 1.

      1

Dodaj komentarz