Kurs BTC/USD zbliżył się do strefy wsparcia

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Wykres WIG-u 20 wyraźnie “zastanawia się”, czy od razu ponowić atak na silną strefę oporu rozciągającą się powyżej poziomu opadającej średniej 200-sesyjnej (obecnie 2248,8 pkt.), czy też zejść trochę niżej, by przed takim atakiem móc nabrać rozpędu. Ewentualne pokonanie tej kluczowej strefy oporu otworzyłoby drogę do kontynuacji wzrostów indeksu do poziomów szczytu hossy ze stycznia 2018 roku (2630,4 pkt.), ale zanim do tego być może dojdzie potrzebne byłoby chyba schłodzenie sentymentu krajowych inwestorów indywidualnych do wartości ujemnych INI SII (w czwartek ten wskaźnik spadł do 20,5 pkt. proc. z najwyższej od 2,5 roku wartości +41,4 proc.).

Kurs bitcoina względem dolara spadł w ostatnich dniach do najniższego poziomu od pół roku i zbliżył się do strefy wsparcia, która powinna zahamować tempo spadku i być może umożliwić korekcyjny ruch w stronę górnego ograniczenia trendu spadkowego z ostatnich 4 miesięcy.

Giełdzie amerykańskiej bardzo szybko znudziły się spadki i w poniedziałek S&P 500 i Nasdaq Composite znów zaliczały nowe historyczne rekordy. Wykres Nasdaq Composite dotarł do linii łączącej dwa tegoroczne szczyty, co zwiększa ryzyko korekty. Pesymista zobaczy na wykresach głównych amerykańskich indeksów tworzące się od grudnia 2018 formacje klinów kończących, optymista będzie widział wybicie w górę po przełamaniu kluczowych oporów, po którym możliwe będą jedynie ruchy powrotne do poziomów szczytów z okresu styczeń 2018-wrzesień 2019 i do rosnącej średniej 200-sesyjnej. Na razie trudno jest oceniać, który z tych poglądów jest bardziej zasadny.

Do górnego ograniczenia 7-miesięcznego trendu spadkowego dotarł kurs akcji spółki Patentus (C/Z 2,9, C/WK 0,43) zajmującej się produkcją maszyn i urządzeń górniczych. Równocześnie kurs akcji przebywa w obrębie rozpoczętego w 2015 roku trendu wzrostowego nad rosnącą średnią 200-sesyjną.

Swe maksima z 2007 i 2018 roku zaatakował i ustanowił historyczny rekord kurs akcji spółki LSI Software (C/Z 9,9, C/WK 1,59, stopa dywidendy 3,3 proc.) produkującej oprogramowanie dla sektorów handlu detalicznego gastronomicznego i gastronomiczno-hotelarskiego. Kurs akcji od 2012 roku przebywa w obrębie długoterminowego trendu wzrostowego nad rosnącą średnią 200-sesyjną.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych opublikowanych w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć czwarty z rzędu półroczny wzrost cen miejskich działek pod budownictwo mieszkalne w Japonii, które to ceny spadały w latach 1991-2017 o ponad połowę:

… pogłębienie się do -20 mld złotych 12-miesięcznego deficytu polskiego rządu w październiku:

… utrzymanie się negatywnej rocznej dynamiki produkcji przemysłowej na Tajwanie w październiku:

… lekki wzrost wskaźnika koniunktury gospodarczej IFO w Niemczech w listopadzie:

… +4,6 proc. dynamikę sprzedaży detalicznej w Polsce w październiku:

… ujemną roczną dynamikę PKB Meksyku w III kw.:

… utrzymanie się we wrześniu ujemnej rocznej dynamiki wolumenu światowego handlu mierzonego przez CPB:

… oraz nadwyżkę obrotów bieżących Meksyku w III kw.:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

Dodaj komentarz