Straszenie powtórką z grudnia ub.r.

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Sugerowana w tym miejscu ostatnio analogia obecnej sytuacji na Wall Street do tej z drugiej połowy czerwca ub. r. zdaje się zaczynać potwierdzać. Poniedziałek był już drugim dniem spadków głównych indeksów w USA, a Nasdaq Composite wyraźnie naruszył linię wsparcia 2-miesięcznego trendu spadkowego. Spadki cen akcji tłumaczone były słabym odczytem listopadowego ISM Manufacturing (patrz niżej). Ze względu na pamięć zachowania rynku w grudniu ub. r. (największy grudniowy spadek S&P 500 od czasów Wielkiej Depresji lat 30-tych) słabość na Wall Street na początku grudnia br. może wystraszyć wielu graczy, ale w proponowanej analogii byłby to jedynie ruch powrotny do przełamanych w listopadzie poziomów oporu, które teraz okażą się wsparciem, zahamują spadki i – tak jak w okresie lipiec-sierpień 2018 – poprzedzą jeszcze jedną rundę zwyżki cen.

WIG-20 też mocno postraszył wyraźnie naruszając dolne ograniczenie kanału 3-miesięcznego trendu wzrostowego. Na wykres indeksu można patrzeć teraz jako na wybitą dołem kilkutygodniową formację „głowy z ramionami” o rozmiarach sugerujących spadek do poziomu 2090,3 pkt. W krótkoterminowej perspektywie dziś możliwe jest niskie otwarcie i lokalny dołek przed 3-4 sesyjnych ruchem powrotnym do poziomu przełamanych wsparć. Później mogłaby nastąpić ostatnia runda „straszenia” być może celująca w 15 grudnia, czyli termin wprowadzenia nowej rundy ceł na chińskie towary.

Warto zauważyć, że rynek akcji polskich małych spółek nie przestraszył się ani zachowania rynków zagranicznych ani spadku WIG-u 20. sWIG-80 wzrósł w poniedziałek i osiągnął najwyższy poziom od 4 miesięcy. Nieco przypomina to zachowanie tego segmentu rynku podczas końcowych faz akumulacji akcji z dwu poprzednich cykli Kitchina.

Ceny akcji polskich banków spadały – WIG-Banki zamknął się na najniższym poziomie od stycznia 2017 – natomiast silnie – o ponad 9 proc. – wzrósł w poniedziałek kurs akcji notowanego na GPW banku Unicredit (C/Z 5, C/WK 0,51, stopa dywidendy 2 proc.). Ostatnie wybicie w górę z półrocznej formacji dołkowej przypomina to, co na wykresie kursu akcji banku działo się we wrześniu 2012 oraz grudniu 2016. Warto zwrócić uwagę na to, że w górę zakręciła już – w sposób podobny do tego z początku 2013 roku oraz z wiosny 2017 – średnia 200-sesyjna kursu. Cena akcji banku dotarła do opadającej linii oporu tworzącej górne ograniczenie czegoś, co wygląda jak ogromna formacja „klina”, więc możliwe jest w najbliższym czasie cofnięcie się kursu do poziomu nowo wyznaczonego przez szczyty z lipca i września wsparcia.

Od ponad 2,5 roku kurs akcji Asseco Business Solutions (C/Z 14,6, C/WK 3,24, stopa dywidendy 5,4 proc.) dostarczającej rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach znajduje się w trendzie bocznym cierpliwie czekając aż doprowadzi on do spotkania z – będącym już niedaleko – dolnym ograniczeniem kanału długoterminowego trendu wzrostowego.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych opublikowanych w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć najniższą od ponad 3 lat roczną dynamikę chińskiego PPI (-1,6 proc.):

… powrót rocznej dynamiki PKB w Turcji do wartości dodatnich w III kw. (+0,9 proc.):

… utrzymanie się w listopadzie wartości ISM Manufacturing i ISM Manufacturing Prices poniżej poziomu 50 pkt. (48,1 pkt. i 46,7 pkt. odpowiednio):

… spadek wartości publikowanego przez British Retail Consortium (BRC) szacunku rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii do najniższego poziomu od przynajmniej 1995 roku (powodem różnica w terminie „Czarnego piątku” w tym i poprzednim roku):

… oraz nowy historyczny rekord nadwyżki w obrotach bieżących Australii w III kw.:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. dociekliwy54

  @W.B. i inni.
  Pozwolę sobie powrócić do poprzedniego wpisu o inflacji i dyskusji ta ten temat.
  Oczywiście to tylko moje koncepcje z przymrużeniem oka.

  Stopa bezrobocia a inflacja.
  http://www.bankfotek.pl/view/2144603
  Zależność pomiędzy tymi zmiennymi oszacował Nowozelandczyk Philips w 1957.
  Opisywała 100 lat zależności w GB.
  Jest ona podobna do funkcji y=1/x dla wartości dodatnich.
  W 76 Friedman zakwestionował przebieg funkcji twierdząc, że taki kształt ma ona tylko w krótkim czasie.
  Dorysował linię pionową, bo wg. niego w dłuższym okresie bezrobocie jest stałe, równe naturalnemu.
  Słynny ekonomista Dociekliwy dorysował drugą krzywą (czerwona) zwaną „e” jak echo.;)
  Krzywa ta pokazuje, że po dłuższym czasie zgodnym ze zmianą fazy cyklu gospodarczego (np. Kitchin’a) zależność odwraca się.( Inflację mierzymy tylko raz- na początku). To dlatego w dłuższym okresie sigma tych krzywych staje się prostą wyznaczając wartość bezrobocia naturalnego.
  • Cykl:
  1/Bank emituje „nadmiarową” ilość pieniądza do strony popytowej, wywołując inflację- wzrost cen.
  2/Wzrost tej zagregowanej podaży jest odczytywany przez producentów, opłacalność rośnie. Uruchamiana jest dodatkowa produkcja. Ten proces trwa tym dłużej im więcej czasu wymaga wdrożenie. Najkrócej Kitchin- zmiana zapasów, dłużej Juglar- inwestycje, najdłużej Kuznets- budownictwo, migracje, infrastruktura.
  3/Ze względu na wzrost cen rosną oczekiwania inflacyjne, rosną więc płace a potem również ceny surowców, wreszcie maszyn, infrastruktury.
  4/Dodatkowa uruchomiona produkcja okazuje się nie mieć pełnego popytu, następuje kryzys, zmniejszenie produkcji i zwolnienia. Rośnie bezrobocie. Tu można wyrysować echo krzywej Philips’a
  5/ Cykl można powtórzyć.
  • Długotrwała dezinflacja (Polska po 89r.).
  Na długotrwały spadek inflacji nakładają się cykle gospodarcze.
  O ile krzywa Philipsa w krótkim czasie odpowiada obecnej inflacji, to jej „echo” w przeciwnej fazie cyklu będzie dotyczyło wyższej inflacji z okresów wcześniejszych. Bezrobocie będzie więc przesunięte na krzywej echo w prawo a więc będzie większe. Tym samym średnie bezrobocie w długim czasie przesunie się jako linia prosta w prawo od linii bezrobocia naturalnego wywołując spadek produkcji.
  • Długotrwały wzrost inflacji.
  Tu sytuacja jest odwrotna. Póki inflacja wzrasta, bezrobocie spada.(Oczywiście nie można tego ciągnąć w nieskończoność).
  • Zjawisko stagflacji w USA-lata70.
  Przyczyną był wyjątkowy charakter inflacji, który poprzez petrodolara dotyczył głównie strony podażowej a nie popytowej. Bardziej rosła cena ropy, a więc koszty produkcji, niż zagregowany popyt. (Szok podażowy).
  Panie Wojtku- jak Pan to ocenia?

  6
 2. Luto

  Billy bo nie czytałem uważnie .. Było 5 literek, a pierwsza na C ? Pamiętam jak pisałeś że z walut Ci wychodzi na przełomie listopada i grudnia;) teraz tylko określić kiedy wahadło w druģą stronę zacznie kręcić 😉

 3. skaven

  @billy
  jest i billy szaman, zrobiło się bardzo poważnie.
  Ale niech każdy odpowie sobie sam…
  Tak Care i podpis żeby wiadomo kto prognozował

  Normalnie dajcie mu łapkę w górę bo to jest lepsze niż wpisy Gospodarza.
  :))))))))))))))

  @Brastafarianie
  Czy z wielce szanownych inwestorów był ktoś wczoraj na WZ?

  1
 4. konsultant121

  @WB skoro polityka monetarna sie wyczerpała i banki centralne przyznają że teraz muszą realizować elementy polityki fiskalnej bo obniżanie stóp i skup obligacji juz nie zadziała , to powstaje pytanie: co może zrobic rząd by wilk był syty i owca cała? Zewsząd słyszymy o przejadaniu przyszłego prosperity w czasach obecnej stagnacji i że wyjdziemy na tym krucho w kryzysie. A to w takim razie pytam: kto ustala że to budzetem nalezy pokręcić fiskalnie (by rozruszać gospodarkę)-zwiekszając wpływy poprzez wyzsze płace, ceny (500+, dodatkowe emerytury i inne socjale) ? Skoro to banki centralne wychodza z taka inicjatywą kreacji pieniądza, i współgrania swojej polityki z polityką rządu to co powinien zrobić rząd? Powiedzieć ze budżet nasz a wasz bank? Chyba nie..Nie widać tu roli RPP która jest takim łącznikiem pomiedzy bankiem a rządem.

Dodaj komentarz