Wyjątkowo długa faza konsolidacji na WIG-u

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

W obecnym cyklu Kitchina faza konsolidacji na WIG-u, która – gdyby cykl miał znowu zadziałać – powinna poprzedzać regularną hossę na rynku akcji, trwa wyjątkowo długo bo już prawie 1,5 roku. W poprzednim cyklu faza akumulacji akcji trwała 10 miesięcy (od stycznia do listopada 2016), podobnie jak w latach 2011-2012. Gdy jednak cofniemy się o standardową długość cyklu Kitchina czyli 40 miesięcy, to trafimy na koniec sierpnia 2016, kiedy to do końca okresu konsolidacji brakował jeszcze prawie 3 miesięcy (z drugiej strony cofając się o 2 i 3 cykle trafiamy na już trwającą regularną hossę). Być może po prostu WIG „czuje się zmuszony” dotrzeć do dolnego ograniczenia kanału trendu wzrostowego, które w minionej dekadzie wskazywało właściwe momenty do zakupu akcji. Jednym z problemów jest jednak to, że w okolicach I kw. 2020 rozpocznie się słabszy dla akcji okres z punktu widzenia cyklu dekadowego, więc jeśli do tej pory WIG nie opuści górą strefy konsolidacji, to nasz rynek może znaleźć się w kłopotach.

Wydobywający się z przynajmniej rocznego dołka WIG-20 wyszedł w poniedziałek na najwyższy poziom od 16 sesji. W trakcie rozpoczętej w styczniu 2018 cyklicznej bessy takie sygnały pojawiały się 2 września br. oraz 5 listopada, 20 lipca oraz 19 kwietnia ub. r. W 3 chronologicznie ostatnich z tych 4 przypadków był to dobry moment do zakupu akcji w perspektywie następnych 5 tygodni-3 miesięcy, chociaż oczywiście w tym czasie problemem będzie rozciągająca się powyżej poziomu 2179 pkt. silna strefa oporu. Jej pokonanie otworzyłoby drogę do cyklicznego wzrostu cen akcji, ale będzie to oczywiście trudne.

Nasdaq Composite nie zatrzymał się na zaznaczonej na poniższym obrazku potencjalnej linii oporu wyznaczonej na podstawie rozmiaru konsolidacji poprzedzającej listopadowe wybicie w górę. Jest ciekawe, że zachowanie cen akcji na Wall Street w ostatnich miesiącach jest odwrotnością tego, co obserwowaliśmy w roku poprzednim.

Zachowanie kursu akcji zajmującej się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej spółki Selena FM (C/Z 6,9, C/WK 0,73, stopa dywidendy 2 proc.) można interpretować dwojako: albo jako wybicie z formacji dołkowej w ramach cyklu Kitchina analogiczne do tych z jesieni 2009 i wiosny 2013, albo jako dotarcie do górnych ograniczeń odpowiednio kanału 6-letniego trendu spadkowego i rocznego trendu wzrostowego.

We wrześniu ub. r. kurs akcji spółki Grodno (C/Z 10,9, C/WK 1,33) dynamicznie wyłamał się w dół z 6 letniego kanału trendu wzrostowego, ale lokalny szczyt sprzed miesiąca potwierdził trwanie rozpoczętego rok wcześniej trendu wzrostowego, którego górne ograniczenie pokryje się z czasem z przełamaną rosnącą linią długoterminowego trendu wzrostowego, która powinna zadziałać tym razem jako opór.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych opublikowanych w kraju i na świecie od poniedziałku można wspomnieć grudniowy spadek do najniższego poziomu od początku 2014 roku publikowanej przez GUS oceny ogólnej sytuacji gospodarczej w ocenie sektora przetwórczego w Polsce:

… dane na temat liczny rozpoczętych i zakończonych budów mieszkań w Polsce w listopadzie:

… listopadową dynamikę sumy bilansowej NBP (+7,5 proc.):

… +6,9 proc. dynamikę kredytów mieszkaniowych w Polsce w listopadzie:

… dane na temat rocznej dynamiki agregatów pieniężnych M1 i M2 w listopadzie w Polsce:

… dane na temat poziomu sprzedaży nowych domów oraz relacji podaży domów do miesięcznej sprzedaży oraz rocznej dynamiki cen nowych domów w USA w listopadzie:

… spadek do najniższego poziomu od dekady rocznej dynamiki publikowanego przez holenderskie CPB wolumenu światowego handlu w październiku:

… stabilizację na niskim poziomie rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w Japonii w listopadzie:

… oraz odbicie się w górę z najniższego od przynajmniej 2011 roku poziomu rocznej dynamiki zysków chińskich przedsiębiorstw w listopadzie:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. Guy Fawkes

  @007, @Lord Mac Erson, @Podczaszy

  //Na razie ojro wygląda wzrostowo, przynajmniej dzień-dwa.//
  http://fxpro.ctrader.com/c/wsuxn

  Ja się resetuję z koncepcji przyzwyczajonych w miarę trwania trendu.
  Z faktami się nie dyskutuje, gra się to, co widać.

  Dzisiejszy zasięg już ostatnio wklejałem.
  https://zapodaj.net/0b050dcc56af1.png.html
  https://invst.ly/p9c66

  Kluczowe jest zakończenie roku (miesiąca):
  https://invst.ly/p9c7a
  https://invst.ly/p9c7v

   1. Guy Fawkes

    No nie wiem, usiaki naciągają stochastic nie jak w końcówce ruchu. Na pewno będzie korekta, powiedzmy, że w ostatnim dniu roku (i na początku przyszłego) ale to chyba niewiele zmieni.
    Raczej koncepcja pana Wojtkowa dawna uznana okaże się trafna:))

Dodaj komentarz