WIG-Media bije w styczniu historyczne rekordy

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Jedynym indeksem sektorowym na GPW (jeśli nie liczyć WIG-Games, który ma krótką historię), który bije w styczniu historyczne rekordy będąc wyżej niż w 2007 roku. To głównie zasługa zachowania kursu akcji Wirtualnej Polski (61,852 proc. udziału indeksie) wspomnianej w tym miejscu 11 października. Różne hipotetyczne linie oporu, których można się dopatrzyć na wykresie WIG-Media przebywają ciągle powyżej obecnego poziomu indeksu.

Po odbiciu od górnego ograniczenia wstęgi Bollingera i okolic poziomu poprzedniego lokalnego szczytu (2200 pkt.) WIG-20 spadł drugi raz z rzędu we wtorek (-0,8 proc.). Tym razem podążył za nim mWIG-40 (-1 proc.), natomiast sWIG-80 (+0,4 proc.) ustanowił kolejne kilkunastomiesięczne maksimum, podobnie zresztą jak NC Index (+1,6 proc.). Domniemane analogie obecnej sytuacji technicznej WIG-u 20 z przełomem listopada i grudnia 2018 oraz początkiem października 2019 niestety generują całkowicie rozbieżne scenariusze dla czwartkowej sesji, która w związku z tym może okazać się rozstrzygająca: ewentualny duży spadek do dolnego ograniczenia wstęgi Bollingera przechylałby szale na rzecz analogii z 2 października 2019, mały wzrost na rzecz analogii z 27 listopada 2018. W obu scenariuszach należałoby WIG-20 kupować w piątek, ale oczywiście na różnych poziomach.

Główne indeksy rynku akcji w USA niewielkimi wzrostami przyjęły podpisanie amerykańsko-chińskiego częściowego porozumienia handlowego. W zamian za nie wprowadzenia przez USA nowych ceł Chiny obiecały zakupy Stanach Zjednoczonych warte 200 mld dolarów, ograniczenie manipulacji walutowych oraz działania na rzecz ukrócenia skali kradzieży amerykańskich technologii i korporacyjnych sekretów przez chińskie podmioty. Brak większej reakcji na porozumienie potwierdza założeniu, że jest ono już w cenach akcji, ale na oczekiwana fala realizacji zysków nie nastąpiła (mieszana reakcja azjatyckich rynków w czwartkowy poranek również niewiele wniosła).

Wychodząc na najwyższy poziom od od ponad 3 lat wykres kursu akcji produkującej kontenery spółki Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice (C/Z 2,3, C/WK 1,49) potwierdził trwanie średnioterminowego trendu wzrostowego na tym walorze. Zachowanie kursu akcji spółki można również interpretować jako wybicie (wraz z zakończonym na przełomie grudnia i stycznia ruchem powrotnym) z dużej prawie 3-letniej formacji „odwróconej głowy z ramionami”.

Zachowanie wykresu kursu akcji spółki MEX-Polska (C/Z 7,3, C/WK 1,75, stopa dywidendy 5,7 proc.) – grupy kapitałowej zarządzającej lokalami gastronomicznymi („Pijalnia Wódki i Piwa” i „The Mexican”) – w ubiegłym roku można zinterpretować jako przełamanie średnioterminowego trendu spadkowego (w marcu) oraz test dołka z września 2018 zakończony 1,5 miesiąca temu. Po odbiciu od tego wtórnego minimum kurs na razie dotarł do poziomu opadającej średniej 200-sesyjnej.


Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć  najniższą od 6 lat wartość rozpoczętych budów w Australii w III kw. ub. r.:

… najwyższą od ponad 3 lat roczną dynamikę liczby pozwoleń na budowę w Niemczech w październiku:

… najniższą od ponad 11 lat roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Rumunii w listopadzie:

… dane na temat handlu zagranicznego towarami w strefie euro w listopadzie:

… lekki wzrost rocznej dynamiki produkcji przemysłowej strefie euro w listopadzie:

… wzrost wartości 12-miesięcznego deficytu budżetowego Polski z 20 mld zł w październiku do 23,3 mld zł w listopadzie:

… potwierdzenie wstępnych informacji o 3,4 proc. dynamice CPI w Polsce w grudniu:

… wzrost publikowanego przez CSO indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Irlandii do najwyższego poziomu od 2009 roku w listopadzie:

… lekki wzrost rocznej dynamiki PPI w USA w grudniu (do +1,3 proc.):

… oraz nowy historyczny rekord publikowanego przez REINZ indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Nowej Zelandii.

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

Dodaj komentarz