WIG-ENERG ostatnio najmocniejszym indeksem sektorowym na GPW

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

W tracie minionych 18 dni sesyjnych WIG-ENERG wzrósł o ponad 27 proc., co w historii tego indeksu zdarzało się tylko w okresie marzec-czerwiec ub. r. Równocześnie indeksy przełamał poziomą linię oporu wyznaczaną w strefie 2266-2328 pkt. przez 4 szczyty z okresu minionych 2 lat. Przełamana została również prawdopodobnie opadająca linia oporu przechodząca przez 4 szczyty z lat 2014-2020.

Ten ruch tłumaczony był nadziejami, że rząd wycofa się z poprzednich decyzji, kiedy to obarczono krajowe elektrownie polskimi kopalniami węgla kamiennego i że te ostatnie przejdą ponownie pod kuratelę rządu, a elektrownie uzyskają większą swobodę inwestowania w alternatywne źródła energii (w tym odnawialne).

W okresie od 17 marca WIG-ENERG był najsilniejszym indeksem sektorowym GPW.

Wykres WIG-ENERG wygląda obiecująco, ale wykres względnej siły WIG-ENERG do WIG-u nadal pozostaje w obrębie kanału 11-letniego trendu spadkowego.

Po 3 sesjach spadkowych WIG-20 zdołał wczoraj wzrosnąć o 0,4 proc. Zwyżkowały wczoraj również wszystkie pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji, a z nich najmocniej sWIG-80 (+1,1 proc.). Ten ostatni indeks ustanowił swój nowy najwyższy poziom od 2017 roku. Wśród indeksów sektorowych swe nowe przynajmniej roczne maksima ustanawiały WIG-ENERG, WIG-INFO, WIG-NRCHOM oraz WIG-TELKOM.

Cena kontraktów na S&P 500 nadal snuła się wzdłuż górnego ograniczenia wstęgi Bollingera ustanawiając swe nowe historyczne maksima. Standardowy MACD dla tego instrumentu wzrósł do najwyższego poziomu od grudnia. W Azji dziś rano brak było dominującej tendencji. Najsilniej – o 1,1 proc. – rósł nowozelandzki NZX50. Swe historyczne maksimum ustanowił tajwański Taiex. Najsilniej – o 1,6 proc. – spadał tajlandzki SET Index.

Spółka PGS Software (C/Z 18,6, C/WK 7,61, stopa dywidendy 3,8 proc., kapitalizacja 396 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 13 lutego ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 12,78 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 14 zł. Zbliżenie się kursu akcji spółki do strefy oporu wyznaczanej przez szczyty kurs z lat 2016-2017 oraz 2020 czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 14 miesięcy temu nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki Private Equity Managers (C/Z 9,19, C/WK 1,31, kapitalizacja 65,7 mln zł), będącej podmiotem wyspecjalizowanym w zarządzaniu różnymi klasami aktywów w funduszach alternatywnych private equity, w tym w funduszach venture capital, od marca ub. r. porusza się w obrębie kanału średnioterminowego trendu wzrostowego, a w listopadzie ub. r. wybił się górą z 1,5-rocznej formacji odwróconej głowy z ramionami.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od piątku, można wspomnieć saldo obrotów bieżących Turcji w lutym:

… -2,8 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w strefie euro w lutym:

… -3,6 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowe w Indiach w lutym:

… saldo obrotów bieżących Niemiec w lutym:

… wzrost wartości publikowanego przez Bank of France wskaźnika nastrojów przedsiębiorców we Francji w marcu:

… najwyższą od przynajmniej 26 lat wartość publikowanych przez BRC wskaźników rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii w marcu:

… oraz wstępne wyniki handlu zagranicznego Chin w marcu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

  1. Primipilus

    I co inwestory? Kto z was wierzy w 2100? Podobno większość. Nie znacie poziomu docelowego, nie wiecie jaki będzie. Miotacie się w swoich psychologicznych rozkojarzeniach. To rozchwianie emocjonalne. Kto jest wolny od rozchwiania emocjonalnego? – kto potrafi się z tego uwolnić? – nieliczni inaczej mniejszość.

    1

Dodaj komentarz